Prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa rynku kapitałowego oraz prawa finansowego

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:
    • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w dla osób fizycznych oraz spółek
    • poradnictwo w zakresie tworzenia oraz przekształcania spółek, 
    • asystowanie w procesach fuzji, podziałów i likwidacji, zmian kapitału zakładowego oraz bieżących kwestii z zakresu prawa spółek, 
    • asystowanie w zakresie rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym 
    • doradztwo w przedmiocie praw i obowiązków wspólników oraz członków organów. 
    •  doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw,
    • doradztwo w zakresie tworzenia oraz prowadzenia innych osób prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń
    • doradztwo oraz sporządzanie dokumentacji z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, obligacji oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
    • szkolenia z zakresu funkcjonowania spółek, obowiązków wspólników oraz członków zarządów i rad nadzorczych