Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach usług świadczonych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  Kancelaria oferuje:
    • reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, zapłatę odprawy i inne świadczenia przewidziane w wewnętrznych aktach prawa pracy, zapłatę renty i renty wyrównawczej, odszkodowanie za wykonywanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jak również w innych postępowaniach obejmujących roszczenia z zakresu prawa pracy;
    • ochronę pracodawców przed czynami z zakresu nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników;
    • doradztwo w zakresie procedury tzw. zwolnień grupowych,
    • doradztwo dotyczące zastosowania przepisów prawa pracy w indywidualnych sytuacjach w odniesieniu do poszczególnych pracowników.
    •  doradztwo w zakresie relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi
    • doradztwo w zakresie sporów zbiorowych, 
    • przygotowanie i opiniowanie projektów wszelkich aktów prawa pracy, w tym umów, regulaminów, statutów i zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
    • obsługa prawna związków zawodowych
 Obsługa spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest przez  
r.pr. Zbigniewa Cichy i r.pr. Magdalenę Barczyk